Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Procementvita energy reviews

Artikel 1 – Definities
https://domyhomework.pro/ https://mailorderbride.pro/
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Procement: de eenmanszaak Procement
vita energy reviews
De afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die de order voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt.

De overeenkomst: de tussen  Procement en de afnemer tot stand gekomen overeenkomst tot koop en levering van de producten.
https://domyhomework.pro/ https://mailorderbride.pro/
Het product: microcement / kant en klaar product en ander (afbouw) materiaal dat door  Procement in de handel wordt gebracht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door  Procement uitgebrachte offertes en door haar afgesloten overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 – Offerte

3.1 Alle offertes van  Procement zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

3.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Procement eerst na schriftelijke bevestiging.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de order tot levering van het product op grond van de offerte.

4.2 Indien de afnemer de order mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke orderbevestiging van  Procement geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij afnemer onverwijld Procement kennis geeft van zijn bezwaren tegen de inhoud.

4.3 Bij levering uit voorraad of magazijn binnen 8 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst, komt de factuur in de plaats van de schriftelijke orderbevestiging van Procement.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en uitgedrukt in Euros.

5.2 De in de orderbevestiging genoemde prijzen binden partijen, behoudens de hierna in artikel 5.3 opgenomen risicoregeling.

5.3 Procement is gerechtigd de prijzen, ook indien deze reeds schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktont-wikkelingen, onvoorziene omstandigheden of overmacht, daaronder begrepen:oliecrisis, extreme prijsstijgingen op de wereld-markt, stakingen, weersinvloeden en natuurrampen, een en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en tijdstip van levering een periode van meer dan 2 maanden gelegen is. De offertes hebben een vervaldatum van 1 maand.

Artikel 6 – Levering

6.1 Levering door  Procement vindt plaats: op het tijdstip dat bepaald is in de orderbevestiging dan wel; meteen na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de order.

6.2 Het product wordt, mede in de zin van artikel 7:10 BW, geacht te zijn geleverd op het moment dat het door of namens de afnemer, daaronder begrepen de in het voorkomende geval door de afnemer ingeschakelde vervoerder, blijkens de ondertekende vervoersdocumenten in ontvangst is genomen.

6.3 Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop  Procement de order heeft bevestigd.

6.4 Een overeengekomen levertijd of levertermijn is geen fatale termijn. Vindt levering door  Procement niet binnen de overeengekomen termijn plaats, is  Procement eerst in verzuim nadat de afnemer haar heeft aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn te leveren en die levering is uitgebleven.

6.5 Overmacht is een reden waardoor Procement niet aan de leveringstermijn kan voldoen, voorbeeld is staking ongeluk e.d.

Artikel 7 – Tekortkomingen

7.1 De afnemer dient een tekortkoming met betrekking tot de kwaliteit of de hoeveelheid van het geleverde product terstond nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of hem deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan Procement te melden. Hieronder valt ook transportschade.

7.2 De afnemer is verplicht om eventuele tekortkomingen in de levering binnen 8 kalenderdagen na de datum van levering schriftelijk aan  Procement te melden, op straffe van verval van het recht om beroep te doen op een tekortkoming, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen die termijn ontdekt en gemeld had kunnen worden.

7.3 Indien de afnemer, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel, stelt dat de kwaliteit respectievelijk eigenschappen van het door  Procement geleverde product een tekortkoming vertonen wordt een deskundigenrapport opgemaakt door een in overleg met  Procement aan te wijzen deskundige. Betrekkelijk geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit respectievelijk eigenschappen van het product kunnen geen grond opleveren voor een beroep of tekortkoming als bedoeld in dit artikel. De kosten van het deskundigenonderzoek zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1  Procement is aansprakelijk voor schade aan het werk van de afnemer, voor zover de schade door het geleverde product is veroorzaakt en aan  Procement, daaronder begrepen haar personeel, haar toeleveranciers of haar transporteurs is toe te rekenen.

8.2 Onder schade aan het werk wordt slechts verstaan schade aan het geheel of gedeeltelijk door de afnemer gebouwde of gemaakte.

8.3  Procement is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en het niet in gebruik kunnen nemen van ruimtes.

8.4  Procement is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de hoedanigheid van het product indien de afnemer daaraan zelf stoffen heeft toegevoegd of een product heeft gewijzigd.

8.5  Procement is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de wijze waarop het product na aflevering door de afnemer wordt verwerkt (verwerkers worden voorzien van de verwerkings instructies die aangehouden moeten worden).

8.6  Procement is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit adviezen met betrekking tot nog te leveren of geleverde producten, indien die adviezen niet schriftelijk en door een daartoe bevoegde persoon zijn gegeven.

8.7 Indien  Procement, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de afnemer aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen zal het door Procement gefactureerde bedrag binnen de op de factuur vermelde termijn op het rekeningnummer van Procement moeten staan.

9.2 Reclamaties ten aanzien van de kwaliteit, eigenschappen of hoeveelheid van het geleverde product geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten.

9.3 Bij niet-tijdige betaling is de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente van 1,25% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand geldt.

9.4 Alle kosten, die voor  Procement verbonden zijn aan de inning van hetgeen de afnemer aan  Procement verschuldigd is, zijn voor kosten van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding van door  Procement aan inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500, –.

9.5 De afnemer verleent op eerste verzoek aan  Procement (al dan niet aanvullende) zekerheid voor de betaling.

9.6 Bij akkoord gaan van offerte en/of proforma en het betalen van de factuur neemt Procement  definitief aan dat u op de hoogte bent van en kennis heeft genomen van onze algemene voorwaarden.

9.6b Algemene voorwaarden van Procement zullen standaard bij het versturen van de factuur meegeleverd worden en op de website van procement te vinden zijn.

Artikel 10 – Retourzending

10.1 Door de afnemer bestelde, maar niet afgenomen producten worden aan de afnemer in rekening gebracht. Alle uit niet-afname respectievelijk retourzending(en) voortvloeiende schade voor  Procement dient door de afnemer te worden betaald, tenzij deze bewijst dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst.

Artikel 11 – Overgangsrisico en eigendom

11.1 Het product is na levering voor risico van de afnemer.

11.2 Het door  Procement geleverde product blijft eigendom van  Procement totdat de afnemer heeft voldaan aan alle uit de tussen  Procement en de afnemer bestaande overeenkomsten tot het leveren van producten of het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende vorderingen, daaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomsten.

11.3 Zolang  Procement als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens haar om het geleverde product zorgvuldig te behandelen en dit: niet te verpanden; niet te verwerken; niet over te dragen of af te geven, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten tussen  Procement en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Op alle overeenkomsten tussen  Procement en de afnemer is het CISG (Weens Koopverdrag 1980) niet van toepassing.

12.3 Op alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen  Procement en de afnemer gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het arrondissement Arnhem, onverminderd het recht van  Procement zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

Algemene Voorwaarden

Procement: Trompstraat 12 7461 GC Rijssen

Tel: +31 (0)548 – 521338 / +31(0)636208678

Email: admin@procement.eu

Website: www.procement.eu


write my essay for me